Arbetsmetoder

BBIC

Aliva Familjehem AB arbetar utifrån genomförandeplan i enlighet med BBIC - Barns Behov i Centrum.

  • De mål och intentioner som finns i socialtjänstlagen
  • Alivas personal arbetar enligt de mål och intentioner i socialtjänstlagen samt utgår utifrån FN:s barnkonvention och föreskrifter samt allmänna råd från socialstyrelsen.

Nätverksarbete  

Är en metod som syftar till att stärka barnet/ungdomens situation i vardagen.
Alivas personal använder sig av strukturerade metode så som

  • ART - Aggression Replacement Training
  • MI – Motiverande samtal
  • samt delar av Marte meo -

 
Alivas konsulenter har lång arbetslivserfarenhet samt yrkesadekvat utbildning samt kunskap för att dels matcha det placerade barnet/ungdomen till ett lämpligt familjehem som kan anta uppdragets behov samt karaktär.

Alivas familjehemskonsulenten ansvarar för att samarbetet mellan de olika berörda aktörerna upprätthålls, sammankallas, och slutförs.

Familjehemsföräldrarna tar en ett stort ansvar i processen gällande barnets biologiska nätverk och samverkar under umgängen och ska uppfylla kraven som det placerade barnet/ungdomen behov kräver. Konsulent handledarperspektivet gällande barnets problembeskrivning. aktuell situation området att handleda familjehemmet varje vecka i deras hem utifrån gällande situation.

Utifrån uppdragsbeskrivningen eller vårdplanen skrivs sedan en inledande genomförandeplan för hur stödet ska se ut under placeringstiden.

Barn- och ungdomshabilitering

Alivas personal har också i ett nära samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen där de visat sig att vissa barn/ungdomars behov kräver ytterligare insatser exempelvis vid autism eller om barnet/ungdomen har en intellektuell funktionsnedsättning. Habiliteringen är en viktig del i en behandlingsinsats då det gäller både fysiska samt psykiska hjälpmedel. Habiliteringen erbjuder också både anhörigstöd och utbildningar för både familjehemsföräldrar och det placerade barnet/ungdomen. Utbildningar där Barnet/ungdomen får möta andra i samma situation.

Neuropsykiatriska utredningar

Alivas konsulenter har ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagningar i södra Sverige.

Vikten av att diagnostisera så väl som att utesluta eventuella möjliga diagnoser kan vara avgörande då man ska välja behandlingsmetod, en fungerande skolmiljö för barnet/ungdomen, samtidigt som det ska finnas ett fungerade nätverksarbetet runt barnet/ungdomen.

Frågeställningar samt kartläggningar inom det neuropsykiatriska området såsom exempelvis autism/Aspegrens syndrom, ADHD, Tourettes syndrom, OCD utreds.

Alivas personal lägger stor vikt vid att barnet/ungdomen utreds för att få bästa möjliga bemötande samt förståelse.

Familjehemmen utbildas samt rustas med ett tydligt förhållningssätt samt kunskap om barnet/ungdomen problemområden eller behov.

Utredningarna utförs av en psykiatriker och en psykolog.