Aliva Familjhem...

...bedriver konsulentstödd verksamhet, som främst arbetar med och rekryterar familjehem för placering av unga med behov av kraftigt förstärkt familjehemsvård.


Hos ALIVA en vuxen tillgänglig och hemma på heltid för de placerade om behovet föreligger.

I viss mån vi rekryterar vi även traditionella familjehem samt familjehem för jourplacering.

Våra samarbetspartners är främst kommunal socialtjänst.

Aliva Familjehem erbjuder

  • konsulentstödd jour- och kraftigt förstärkt familjehemsvård till barn- och unga ungdomar med psykosocial problematik, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ensamkommande barn- och ungdomar som utgör ett bra alternativ till institutionsvård.
  • barnet/ungdomen en trygg familj där den placerade får lugn och ro samtidigt som denne ska kunna utvecklas må bra i en positiv anda.
Alivas konsulenter samverkar tillsammans med socialtjänstens för att barnet/ungdomen har så god kontakt som möjligt med sin biologiska familj/nätverk.

Familjehemmet har tillgång till en konsulent som ansvarar för att det placerade barnets/ungdomens utveckling, att behandlingsinsatser mål- och delmål genomförs enligt gällande genomförandeplan.


Förutom att vi arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen utgår Alivas personal utifrån FN:s barnkonvention och föreskrifter samt allmänna råd från socialstyrelsen och BBIC.

Vi har som mål att i så stor utsträckning som möjligt att arbeta utifrån evidensbaserade metoder och för sektorn accepterade etiska och yrkesmässiga regler.

Företagets strävan är att personal ska ha hög utbildningsnivå, bred arbetslivserfaren samt lämplighet för arbetet.

Konsulenterna handleder familjehemmet 1 gång/vecka i deras hem.