...att bli familjehem

Anknytning

De allra flesta barn eller ungdomar som placeras har en bristande tillit till vuxna.
Det kan ta tid att bygga upp en förtroendefull relation till någon som blivit sviken.

Vi rekommenderar våra familjehem att

 • initialt hålla en låg profil gällande gränssättning och korrigering av "icke önskvärda beteenden" hos den placerade.
 • fokusera och lyfta fram det som de fungerar bra är mer framgångsrikt.
Självklart måste man vara vuxen och hålla på vissa regler men innan man känner varandra gäller det att "välja" sina strider.

För att familjehemet ska framstå som ”de goda” är det familjehemskonsulenten som framför beslut och regler som av den placerade kan uppfattas som negativa. Som familjehem kan det vara skönt att hänvisa dessa beslut till någon utanför familjehemmet.


Efter hand, när det byggts upp en bärande relation mellan familjehemmet och den placerade, kommer relationen även att hålla när det förekommer oenigheten. Med tiden så vågar barnet/ungdomen lita på er som familjehem, vad ni säger blir allt viktigare och betydelsefullt.

Att vara familjehem hos ALIVA innebär

 • Att man tillsammans med familjehemskonsulenten arbetar för en positiv utveckling hos de barn och ungdomar som placeras hos oss.
 • Att de barn som placeras genom ALIVA, kan ha en del problematik och behov där traditionell familjehemsvård inte bedömts tillräcklig. Vid en sådan placering kan familjehemmet behöva mer uppbackning än vid en traditionell familjehemsplacering.
 • Att familjehemmet ska fungera som vikarierande föräldrar, skapa en trygg och hemmiljö där den placerade känner tillhörighet och ingår som en naturlig del av familjen.
Aliva erbjuder behandling och utredning hos läkare och/eller psykolog om det behove inte kan tillgodoses inom den offentliga vården.

Familjehemmets uppgift & ansvar

 • Familjehemmet ska fungera som vikarierande föräldrar, skapa en trygg och hemmiljö där den placerade känner tillhörighet och ingår som en naturlig del av familjen.
För dessa placerade barn och ungdomar är det viktigt med struktur, förutsägbarhet och att familjehemmet är beredd på att anpassa sin vardag så långt som möjligt efter barnets/ungdomens behov och förutsättningar.

Viktigt att tänka på är att

 • En av familjehemsföräldrarna kan behöva vara hemma på heltid.
 • Inför att den placerade anländer ska det finnas ett möblerat rum anpassat till det enskilda barnet/ungdomen.
 • Målet med placeringen av barnet/ungdomen finns beskrivet i Socialtjänstens Vårdplan. Målen förtydligas i en s.k. Genomförandeplan där målen förtydligas och delmål sätts upp.
 • Det är Socialtjänsten som är ytterst ansvarig för att det finns en Genomförandeplan, men i upprättandet är du delaktig tillsammans med  Familjehemskonsulenten. I Genomförandeplanen finns dina uppgifter som familjehem beskrivna.
 • Tillsammans med familjehemskonsulenten utarbetar ni förhållningssätt och strategier för att åstadkomma önskvärd utveckling hos barnet/ ungdomen.

Arbetsfördelning

Familjehemmet
 • Ansvarar för att ge barnet/ungdomen ett vanligt familjeliv med en trygg och förutsägbar vardag. Barnet ska känna sig som en del av familjen och delta i aktiviteter, högtider och semestrar.
 • Ansvarar för den vardagliga kontakten med skola, sjukvård mm. Familjehemskonsulenten är med och initierar nya kontakter och medverkar alltid i kontakten med skolan om det handlar om att barnet/ungdomen är i behov av extra resurser, eller om speciella svårigheter uppstår.
Familjehemskonsulenten
 • Familjehemskonsulenten fungerar som ”spindeln i nätet” och håller i kontakterna med socialtjänst, biologiska nätverket, läkare, BUP kontakter, skolmöten mm.  Ambitionen för ALIVA är att avlasta familjehemmet avseende dessa  kontakter så att du/ni som familjehem kan fokusera på att få tillstånd en fungerande vardag.
 • Besöker familjehemmet 1 gång/vecka och vid behov tätare. Alivas Familjehemskonsulent finns tillgängliga per telefon dygnet runt.