Välkommen och upptäck Aliva

Grunden för en lyckad placering är att familjehemmet har huvudrollen när det gäller att erbjuda det placerade barnet/ungdomen trygga anknytnings personer med läkande sammanhang.

Barnet eller ungdomen ges möjlighet att få tillhöra ett familjesammanhang där vardagsrutiner och aktiviteter blir till stöd när det gäller att skapa nya tillitsfulla relationer och anknytning.

Det ställs stora krav på föräldrarnas förmåga och kompetens och att kunna älska ett barn som inte är ens egen. Familjehemsföräldrar måste kunna skapa en känslomässig relation till den placerade , härbärgera känslostormar och konflikter samt kunna reflektera över sitt eget förhållningssätt.

Målgruppen  är barn och ungdomar som omfattas av åtgärder jml. SoL, LVU. Förutom lagstiftning som (SoL),(LVU) så utgår Aliva utifrån FN:s barnkonvention och BBIC.

Målet är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta utifrån evidensbaserade metoder och för sektorn accepterade etiska och yrkesmässiga regler.

Alivas verksamhet vilar på en humanistisk människosyn som utgår ifrån att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung.

Vår grundinställning är att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och att individen kan ta ansvar för sitt liv och sina gärningar om det finns goda samhälleliga förutsättningar.